Terug

NATUREN BORDEAUXSE PAP / NATUREN BOUILLIE BORDELAISE

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
7216G/B
Doelgroep
Amateurgebruik
Toelatingshouder
UPL Europe Ltd.
Samenstelling
20 %  KOPERSULFAAT (uitgedrukt in CU)
Formuleringstype
WP (Spuitpoeder)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Fungicide
Andere vermeldingen
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - De soorten en variŽteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - Goedgekeurde verpakking: /. - De verpakking moet voorzien zijn van een tastbare gevarenaanduiding overeenkomstig bijlage II, punt 3.2.2 van Verordening (EG) nr. 1272/2008. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - P261: Inademing van spuitnevel vermijden. - P280: Oogbescherming dragen. - P305 + P351 + P338 + P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Algemene opmerking
/

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Bij de bladval
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacteriekanker  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Op het einde van de winter tot het "groene knop"-stadium.
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
schurft  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.  preventief   

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  37,5 g/ l, door instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten, zoals bvb. Cox.     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Bij de bladval
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacteriekanker  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Op het einde van de winter tot het "groene knop"-stadium
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
schurft  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.  preventief   

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  37,5 g/ l, door instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten.     

Teelt: kersen- en kriekenbomen (open lucht) (Prunus avium et P. cerasus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na de bladval en tijdens de knopzwelling
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     
vruchtrot (Monilinia)  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     

Teelt: perzik- en nectarinebomen (open lucht) (Prunus persica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na de bladval en tijdens de knopzwelling
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
krulziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     

Teelt: pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na de bladval en tijdens de knopzwelling
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     
vruchtrot (Monilinia)  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     
hongerpruimziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing.     

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
mei-september
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen.     
zwartrot  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen.     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
mei-september
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen.     
zwartrot  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen.     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
mei-september
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen.     
zwartrot  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen.     

Teelt: tomaten (open lucht) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Om de 10-14 dagen vanaf het planten of opkomst van het zaad
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen.     
bladvlekkenziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen.     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Om de 10-14 dagen vanaf het planten of opkomst van het zaad
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen.     
bladvlekkenziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen.     

Teelt: aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Vóór het aanaarden, daarna om de 10 tot 14 dagen bij vochtig weer.
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Kan in bepaalde gevallen fytotoxisch voor planten zijn.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  3,75 g/l tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen.     

Teelt: coniferen (sierbomen) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (conifers (ornamentals))

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
20 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
naaldverbruining  3,75 g/l tot afdruipen, 1 toepassing